>
> > > >
top of page

 Misyon nou.

logo WV.png

WVCF (World VISION CHANGE FOUNDATION)

/ KAY KONPASYON

MATYE 9.36: Lè Jezi wè foul moun yo, li santi l gen pitye pou li, paske li te lapenn, li te aji tankou mouton ki pa gen gadò. 

 

MARK 6:34: Jezi wè yon gwo foul moun, li santi l' gen pitye pou yo, paske yo te tankou mouton san gadò. epi li te kòmanse anseye yo anpil bagay.

 

Tabarre 27, Imp Roc Solide No 1 TABARRE – AYITI

Tels: (USA) 470-385-9035•Ayiti (509) 4772-6868

Imèl: forgesontherock@yahoo.fr

 

 

BIRTH OF WORLD VISION CHANGE FONDASYON (WVCF)

NÈSÈ LESPWA POU SAN ESPWA

LANMOU JEZI KRIS AN AKSYON

Entwodiksyon Kite glwa li a, desann sou tè a pou n mouri pou nou ka viv, se te sakrifis final Senyè ak Sovè nou an Jezikri, ki te pwouve lanmou inebranlab li pou nou (Jan 10:10). Ranpli ak lanmou li, yon koup konpasyon: Apot Doktè Gerard Forges ak madanm li Sr Jacqueline Forges te fè nesans HOPE FOR HOPELESS HOUSE OF COMPASSION”. 

 

CHAPIT ON 

Ki jan li te kòmanse? Sa gen kèk mwa, pandan Doktè Forges t ap gade nan fenèt li a, li te temwen yon sèn chokan ki te deranje l anpil: yon timoun ki t ap chèche manje nan yon mòn fatra. Pandan l t ap gade timoun sa a ak anpil atansyon, twa lòt vin nan fatra a ap chache manje. Doktè Forges te kòmanse kriye nan pye Senyè a paske Mat.18:4-6 di konbyen Jezi pran swen timoun yo anpil. Yon papa nèf timoun byolojik, Li konnen ki jan li enpòtan pou nouri yo. Tou de li menm ak madanm li te dedye lavi yo nan konpasyon pou amelyore lavi lòt moun. Nan demen, yo te pare pou swiv timoun yo. Fwa sa a, yo te senk. Avèk lanmou Bondye ak gwo sajès li a, yo te atire timoun yo nan Legliz kominotè yo ki te rele “Solid Rock”. Pandan yo te bay timoun yo yon repa cho kwit, yo te jwenn plis enfòmasyon twoublan sou lavi yo:

 

ALO MOUN BONDYE! / DAPRÈ LABIB - NOU TOUT SOVE POU SÈVI

MWEN VLE PATAJE AK NOU SA KAP PASE AKTYÈLMAN AN AYITI

Ayiti:  ANBA YON IMANITÈ   KRIZ

SITIYASYON TIMOUN SE DEZAS 

MANU TIMOUN ENPLIKE NAN GANG

POLITISYEN TE ITILIZE YO E METE ZAM NAN MEN YO POU TOUYE

YO BEZWEN EDIKASYON

MWEN VLE BAY YO BON KABANN POU DOMI

 

Timoun abandone yo, k ap viv anba yon pon kase, yo aprann kijan pou yo siviv chak jou pa: 

• Mande kòb

• Volè nenpòt moun yo kapab 

• Vin egzekitif pou kriminèl yo 

• Vann kò yo 

• Viv ak yon ijyèn trè pòv 

• Kèk nan yo ap mache kilomèt ak kilomèt pou mande lajan pou bay frè ak sè yo manje: (yon timoun ki gen 8 an gen pou l manje 4 frè ak sè). 

• Yo pa janm ale lekòl. 

• Yo te nan yon doktè depi yo te ti bebe 

• Timoun ki pi renmen sa yo ap viv eksperyans ki pi terib ke anpil granmoun pa janm rankontre. 

• Anpil moun dòmi kote kochon yo ak lòt bèt yo dòmi.

 

 

CHAPIT DE 

Premye solisyon imedya: Nan Levanjil Lik la, Jezi te di disip yo: “Nouri foul moun yo (Lik 9:13)”. Koup Forges la pa t pèdi tan; jou apre a, yo te kòmanse pwogram manje midi cho pou timoun sa yo ki te konnen sou li (Soti nan 150 a 300 timoun chak jou). Kòm yon lidè responsab, Doktè Forges te voye yon koup nan enspektè mennen ankèt sou zòn kote timoun yo te rete a: sit terib pou menm bèt yo viv. Doktè Forges ak madanm li pa pran okenn desizyon san yo pa konsilte Lespri Sen an. Apre yon priyè entans, koup Forges yo, avèk èd Solid Roc Community Church yo, te deside bay timoun sa yo yon kay. Plis pase 150 nan yo te vin nan pwogram nan. Pappy Forges ak madanm li Mammie Forges te kapab sèlman kòmanse pran swen sèlman 40 timoun. Pi gran ti gason yo mete yo nan trimès legliz yo, tifi yo ak ti gason yo ki pi piti yo ap viv nan kay prive Forges yo. Ala yon sakrifis. Viv grasa lafwa, yo te bay Jezi chay la.

 

CHAPIT TWA 

Lè yo te konnen levanjil Kris la, yo te reyalize ke: “Lòm pa viv ak pen sèlman, men nan tout pawòl ki soti nan bouch Bondye.” Mat. 4:4. Timoun sa yo te bezwen plis pase manje pou chanje lavi yo. Li enpòtan tou pou yon moun konprann kalite Levanjil k ap preche nan “Solid Roc Community Church”. Sa a se vèsyon modèn legliz Antiòch apot yo. Pappy Forges ak madanm li, Mammie te bay nan asanble yo lajwa pou youn sèvi lòt. (Sove pou sèvi) Sen legliz yo bay otorite Pappy Forges yo valè. Se poutèt sa, li pa t difisil pou jwenn kolaborasyon yo nan pran swen timoun yo. Anpil jèn te ofri tan yo kòm volontè pou pran swen timoun yo; gen kèk k ap transfere konesans yo ba yo; kèk anseye yo règ disiplin yo. Pi plis, yo aprann Levanjil Kris la ak fason pou yo sèvi Bondye vivan an (Wom. 12: 1-2.) 

 

CHAPIT KATRI 

Kote “PAPPY & MANMIE J FORGES HOME OF COMPASSION JODI A? nan ki nivo yo pran swen timoun yo? Ala yon diferans benediksyon ant timoun abandone yo ak bèl jèn nanm Bondye rejenerasyon yo! Jezi te beni yo ak yon fwaye ki renmen, paran ki pran swen, ak rad modès ak soulye apèn ase, edikasyon kretyen, yon espwa pou vin sitwayen pwodiktif nan demen. Responsablite Pappy ak Mammie Forges ap vin pi lou. Malgre ke yo ap pran swen plen tan pou 43 timoun; gen 300 timoun toujou ap tann yon kay. Frè ak sè yo nan legliz la ap ede otan yo kapab, sitou nan bay yo manje.

 

CHAPIT SENK 

Kisa yo manke? 

1. aktyèl bezwen ijan se yon kay pou yo. Pappy ak Mammie Forges ap chèche èd pou konstwi yon chanm 45. Nou gen tè  

2. Yo bezwen rad pou gason depi 4 an rive 16 an. 

3. Diferan gwosè soulye pou jèn pou tou de sèks 

4. Pwovizyon pou ijyèn: pat dantifris, bwòs dan, deyodoran, rens bouch, vazine pou cheve, banza cheve, riban kolan. 

5. Souvètman pou tou de sèks 

6. Ede men ak pwovizyon manje. 

 

KONKLUSION 

300 lòt timoun toujou ap tann pou yo sove anba fason dezespere viv sa a. Nou kwè ke nou ka ede yo, yon timoun nan yon moman nan non Jezi. Li jis dwe mennen nou nan sen mizèrikòd li yo ki ka ouvri kè yo ak men yo pou ede Pappy ak Mammie Forges pote chay la. Tanpri gade bidjè pou ane 2019-2020 pou 300 timoun. 

 

WVCF (World VISION CHANGE FOUNDATION)

RS - HOPE FOR HOPELESS / HOUSE OF COMPASSION

KISA NOU VLE FE? BAY LESPWA A TIMOUN SAN LESPWA

PWOGRAM AK SÈVIS: Gide pa Vizyon li a, Hope for Hopeless Foundation antreprann de gwo pwogram ak sèvis pou akonpli misyon li epi atenn objektif li. Sa yo se:

 1. Swen rezidansyèl

Eleman pwogram sa a nan Children's Hope for Hopeless pral ofri yon abri pou timoun neglije, abandone, ak rann tèt yo. Nan objektif pou reentegre timoun ki anba swen li yo nan fanmi yo ak kominote yo, Hope for Hopeless ap aplike yon apwòch entegral nan fè fas ak timoun yo. Apwòch sa a ka gen ladan aktivite tankou:

 1. Edikasyon

Fondasyon an apresye enpòtans edikasyon kòm youn nan sipò vital pou devlope kapasite pou vin sitwayen pwodiktif nan peyi a.

 1. Spiritual  Enrichment

Anrichisman espirityèl se yon entèvansyon enpòtan pou transfòme total moun yon timoun pou l vin yon moun ki gen krentif pou Bondye. Sant la dwe konsepsyon aktivite ki pral ede anrichi devlopman espirityèl timoun nan.

 1. Valè Edikasyon ak Konsèy

Edikasyon valè ak Konsèy yo pral enkòpore nan chak aktivite atravè metòd fòmèl ak non fòmèl.

 1. Swen Sante

Sante se Richès. Chak timoun ki anba swen Fondasyon an pral jwenn sipò medikal ak dantè ki nesesè, ki gen ladan manje apwopriye, ijyèn, aktivite fizik. Sa a se asire sante jeneral timoun nan ak byennèt.

 1. Fòmasyon teknik ak mwayen pou viv

Sant la dwe bay sèvis pou fòmasyon teknik ak mwayen poul viv ki fèt pou ekipe timoun nan ak konpetans ki nesesè pou li siviv alavni.

 1. Devlopman Fizik, Mizik Espò

Espò se youn nan eleman kle pou timoun nan rive nan devlopman fizik solid. Hope for Hopeless Foundation pral motive talan timoun nan pou l patisipe nan nenpòt kalite aktivite espò pou atenn balans devlopman fizik ak mantal.

 

AKADEMICALLY 

1. Yo bezwen anviwon ($600 USD) pou chak timoun pa ane. Sa vle di $50.00 pa monte pou chak timoun.

2. Koulè ekolaj yo ede peye pwofesè yo avèk modès epi kontribye nan bezwen pou yo siviv. 

3. Pwodwi pou lekòl: liv, kreyon, plim sak lekòl 

4. Klinik Pedyatrik. 

 

GAOL: Rekipere timoun nan lari - sipèvize yo - edike yo - fòme yo - DIMINÈ GANG NAN PORT-AU-PRINCE.

 

BIDGÈ POU ANE 2019-2020 POU 300 TIMOUN 

Pou 300 Timoun, nou bezwen $5,600.00 US chak mwa pou nouri 43 òfelen nou yo epi peye 20 Pwofesè/Monitè k ap anseye ak estaf k ap ede timoun sa yo.

KANTITE POU ANE: $5,600.00 x 12=$67,200.00 US 

$67,200.00 pou bay espwa 300 abandone nan lari a. Avèk kantite lajan sa a, nou ka bay yo yon bon edikasyon, ede yo prepare avni yo, sove yo anba delenkans jivenil. Youn nan gwo pwoblèm ki anpeche Ayiti devlope depi plis pase 200 lane se "EDIKASYON".  Nou bezwen pran vyann bèf la nan kòn li: "Timoun", si nou bezwen yon nouvo Ayiti.

LÒT BEZWEN IJANS 

MODÈT KLINIK PEDYATRI SOU LOKA timoun sa yo pa t janm gen okenn swen medikal. Nou gen yon anplwaye medikal nan Community Solid Rock Church nou an. N ap mande Senyè ak Sovè nou an Jezikri pou l ede nou ouvri yon klinik pedyatrik ki modès. Nan klinik sa a, nou ta gen bagay sa yo: 

1. Medikaman antipiretik (Tylenol, aspirin) 

2. Antibyotik pou timoun (oral) 

3. Antibyotik pou timoun (aktualite) 

4. Medikaman vè k'ap manje kadav 

5. Timoun vitamin 

6. Timoun yo touse medikaman 

7. Twous premye swen 

8. Pansman diferan gwosè 

9. Atik ijyèn (bwòs dan, pat dantifris, rens bouch). 

5) TRANSPORTATION 

Nou bezwen yon koup otobis ki gen kapasite 50. Twa (3) otobis pral fasilite transpò a anpil. Nou bezwen tou yon Jeep oswa yon kamyon Pick Up pou òfelina.

 

KÈ SENYÈ A BENINI NOU RICH (3 Jan 1:1)

 

Port-au-Prince – AYITIImèl:forgesontherock@yahoo.fr

Etazini: 1 781 513 4151 / 

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram
bottom of page
>
> > > >